główna zawartość
artykuł nr 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA: DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 1,200 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY ORAZ DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 1,300 KM W MIEJSCOWOŚCI DZIERZNO

Pobierz:     Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załączniki nr 1-6, 8-9 do SIWZ
Pobierz: Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar - Droga Grzęby
Pobierz: Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar - Droga Dzierzno

 

Świedziebnia, 09.07.2015r.

ZP.271.2.2015

 

  Wykonawcy ubiegający się

 

                                                                                            o udzielenie zamówienia

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

 

Dotyczy postępowania: „Modernizacja dróg gminnych w gm. Świedziebnia: drogi gminnej o długości 1,200 km w miejscowości Grzęby oraz drogi gminnej o długości 1,300 km w miejscowości Dzierzno”

 

Gmina Świedziebnia  działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale  XIV OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT  w ppkt 2.2.

W wyniku modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.

 

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ

XIV OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

2.2 Gwarancja - 10%

Lp.

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji

Liczba przyznanych punktów: max. 10 pkt, co stanowi 10% ogólnej oceny

1.

60 miesięcy

1 pkt

2.

61-78 miesięcy

5 pkt

3.

79-96 miesięcy

10 pkt

  

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania z Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, proponowany okres gwarancji. W przypadku nie wskazania okresu gwarancji w ofercie, zostanie ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZMODYFIKOWA TREŚĆ

Lp.

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji

Liczba przyznanych punktów: max. 10 pkt, co stanowi 10% ogólnej oceny

1.

36 miesięcy

1 pkt

2.

48 miesięcy

5 pkt

3.

60 miesięcy

10 pkt

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania z Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, proponowany okres gwarancji. W przypadku nie wskazania okresu gwarancji w ofercie, zostanie ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji wyłącznie wskazany przez Zamawiającego tj. 36 m-cy lub 48 m-cy lub 60 m-cy. Podanie innego terminu gwarancji  niż wskazane przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

  Wójt

Szymon Zalewski