główna zawartość
artykuł nr 1

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

W dniu 29 czerwca 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a Instytucją Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konferencji było omówienie założeń projektowych oraz planowanych działań.
Konferencję rozpoczęła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Jolanta Sosnowska, która przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła instytucje zaangażowane w realizacje projektu, przybliżyła uczestnikom założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Brodnicy – Jerzy Witkowski przedstawił szereg przykładów działań podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych.
Konferencję zakończyła dyskusja dotycząca możliwości i kierunków reorientacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób długotrwale bezrobotnych.