główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Budowa boiska wraz z bieżnią służących do rekreacji w miejscowości Janowo"

artykuł nr 2

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BOISKA WRAZ Z BIEŻNIĄ SŁUŻĄCYCH DO REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI JANOWO

Pobierz:Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz:SIWZ
Pobierz:Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Pobierz:Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz:Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz:Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego
Pobierz:Załącznik nr 5 Wzór umowy
Pobierz:Załącznik nr 6 Wzór wykazu robot budowlanych
Pobierz:Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów
Pobierz:Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Załącznik nr 9 Projekt budowlany: branża architektoniczno-konstrukcyjna

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Załącznik nr 10 Projekt budowlany: branża elektryczna
Pobierz:Załącznik nr 11 Przedmiar robót: branża architektoniczno-konstrukcyjna
Pobierz:Załącznik nr 12 Przedmiar robót: branża elektryczna

Pobierz:

Pobierz:

Załącznik nr 13 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: branża architektoniczno-konstrukcyjna
Pobierz:Załącznik nr 14 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: branża elektryczna

 

 

 

 

Pobierz:Informacja z otwarcia ofert

 

Pobierz:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załącznik
artykuł nr 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.03.2019R.-31.12.2019R. (10 M-CY)

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.03.2019r.-31.12.2019r. (10 m-cy).
artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

artykuł nr 5

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.03.2019R.-31.12.2019R. (10 M-CY)

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełenieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonacy o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz: Załącznik Nr 4 Wzór formularza ofertowego
Pobierz: Załącznik Nr 5 Wzór umowy
Pobierz: Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

 

 

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert