główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa - modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia"

artykuł nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia w okresie od września 2019 r. do czerwca 2021 r.

artykuł nr 3

Przebudowa - modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 689 KB
Ogłoszenie o zamówieniu MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia MB
SIWZ 14 MB
Zmiana treści SIWZ MB
Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 59 KB
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 60 KB
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 45 KB
Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego 104 KB
Załącznik nr 5 Wzór umowy 498 KB
Załącznik nr 6 Wzór wykazu robot budowlanych 49 KB
Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów 35 KB
Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 49 KB
Załącznik nr 9 Przedmiar robót: Modernizacja drogi gminnej ? dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowości Janowo na dz. nr 401 MB
Załącznik nr 10 Opracowanie techniczne: Modernizacja drogi gminnej ? dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowości Janowo na dz. nr 401 MB
Załącznik nr 11 Projekt stałej organizacji ruchu: Modernizacja drogi gminnej ? dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowości Janowo na dz. nr 401 MB
Załącznik nr 12 Przedmiar robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo na dz. nr 41 MB
Załącznik nr 12a Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo na dz. nr 41 21 KB
Załącznik nr 13 Przedmiar robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno na dz.nr 102/3 MB
Załącznik nr 13a Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno na dz. nr 102/3 21 KB
Załącznik nr 14 Przedmiar robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Księte na dz. nr 147 MB
Załącznik nr 14a Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Księte na dz. nr 147 21 KB
Załącznik nr 15 Przedmiar robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świedziebnia na dz. nr 432 MB
Załącznik nr 15a Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świedziebnia na dz. nr 432 21 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na usługę 'Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia w okresie od września 2019 r. do czerwca 2021 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Budowa boiska wraz z bieżnią służących do rekreacji w miejscowości Janowo"