główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ RATOWNICTWA, NIEZBĘDNYCH DO UDZIELENIA POMOCY POSZKODOWANYM BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA NA RZECZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA, ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ - FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Pobierz: Zapytanie ofertowe
Pobierz: Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne
Pobierz: Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Pobierz: Załącznik Nr 3 - Projekt umowy
Pobierz: Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

Pobierz: Umieważnienie zaproszenia do składania ofert

 

artykuł nr 2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Zaproszenie do składania ofert
Pobierz: Załącznik nr 1 Formularz oferty
Pobierz: Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Pobierz: Załącznik nr 3 Wzór umowy
Pobierz: Załącznik nr 4 Przedmiar robót-przeniesienie urządzeń istniejącego placu zabaw
Pobierz: Załącznik nr 5 Przedmiar robót

 

Pobierz rys01:

Pobierz rys02:

Pobierz rys03:

Pobierz rys04:

Pobierz opis:

Pobierz załączniki:

 

Załącznik nr 6 Projekt budowlany
Pobierz: Załącznik nr 7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

 

 

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty