główna zawartość
artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS NA UPOWASZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W GMINIE

 Zarządzenie Nr 3/ 2008
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 15 stycznia 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Dz 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póżn. zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku organizowanego przez:
1) organizacje pozarządowe,
2)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3)stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Termin składania ofert upływa z dniem 27 lutego 2008 r.

§ 3 Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1)na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia,
2)na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
3)w lokalnej prasie

§ 4 Wzór oferty realizacji zadania stanowi załącznik nr 2, wzór umowy załącznik nr 3, sprawozdania załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
/-/ Szymon Zalewski