główna zawartość
artykuł nr 1

BUDŻET GMINY NA 2009 ROK

Pobierz:

Uchwała Nr XXIV/98/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Pobierz:

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2009 rok
Pobierz:

Załącznik Nr 2 Plan dochodów budżetowych z zadań zleconych przez administrację rządową na 2009 rok

Pobierz: Załącznik Nr 3 Plan wydatków budżetowych na 2009 rok
Pobierz:

Załącznik Nr 4 Plan wydatków budżetowych z zadań zleconych przez administrację rządową na 2009 rok

Pobierz: Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
Pobierz: Załącznik Nr 6 Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok
Pobierz:

Załącznik Nr 7 Limity wydatków na wieloletnia programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Pobierz: Załącznik Nr 8 Prognozowane kwoty długu na 2009 rok i lata następne
Pobierz:

Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pobierz:

Załącznik Nr 10 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku

Pobierz:

Załącznik Nr 11 Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2009 rok

Pobierz:

Załącznik Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Pobierz:

Załącznik Nr 13 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Pobierz: Załącznik Nr 14 Dotacje podmiotowe na 2009 rok

 

Pobierz: Uchwała Nr 23a/2008 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Świedziebnia