główna zawartość
artykuł nr 6

2014 ROK

Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie ustalenia  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  przedsięwzięcia  pn. Budowa linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach nr 213/2, 215, 73, 70, 65, 71, 60, 57 - obręb Kłuśno, położonych w miejscowości Kłuśno, gm. Świedziebnia
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego polegającej na "Budowie linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach nr 213/2, 215, 73, 70, 65, 71, 60, 57 - obręb Kłuśno, położonych w miejscowości Kłuśno, gm. Świedziebnia"
Pobierz:   Obieszczeie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęściu postępowania admiistracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi na dz. nr 43, 50, 35, 13/3, 13/4 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11- obręb Grzęby, położoych w miejscowości Grzęby gmina Świedziebnia
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie linii kablowej nn a szafami pomiaowymi na dz. nr 43, 50, 35, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11 - obręb Grzęby, położonych w miejscowości Grzęby gmina Świedziebnia.
Pobierz:     Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie oświetlenia drogowego na słupie stalowym 1 szt., wraz z linią kablową nN o długości około 180 m". Projektowana inwestycja w obrębie Michałki na dz. nr 68/7, 72, 75/5, 75/4,  129 miejscowość Michałki gm. Świedziebnia.
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie oświetlenia drogowego na słupie stalowym 1 szt., wraz z linią kablową nN o długości około 180 m". Projektowana inwestycja w obrębie Michałki na dz. nr 68/7, 72, 75/5, 75/4,  129 miejscowość Michałki gm. Świedziebnia.
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego   polegającej  na: przebudowie dróg gminnych wraz z ułożeniem chodnika w miejscowości Świedziebnia w obrębie Świedziebnia na dz. 336/1, 359/1, 359/11, 359/12, 360/17, 360/18, 361/16, 361/24, 361/31, 364/11, 365/9, 369/10, 365/15, 366/12, 369/10, 369/16 i 575/3  gm. Świedziebnia.
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego   polegającej  na: przebudowie dróg gminnych wraz z ułożeniem chodnika w miejscowości Świedziebnia w obrębie Świedziebnia na dz. 336/1,359/1,  359/11, 359/12,  360/17, 360/18, 361/16, 361/24, 361/31, 364/11, 365/9, 369/10, 365/15, 366/12, 369/10, 369/16 i 575/3  gm. Świedziebnia.
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Wymiania słupa w linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej SN i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscu słupa do demontażu, zabudowa słupa w linii napowietrznej nn oraz przebudowa przyłącza kablowego nn z szafką pomiarową na działce nr 279/2 i 279/6 w miejscowości Świedziebnia obręb Świedziebnia gm. Świedziebnia
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Wymianie słupa w linii napowietrznej SN, budowie linii kablowej SN i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscu słupa do demontażu, zabudowie słupa w linii napowietrznej nn oraz przebudowa przyłącza kablowego nn z szafką pomiarową na działce nr 279/2 i 279/6 w miejscowości Świedziebnia obręb Świedziebnia gm. Świedziebnia

 

artykuł nr 7

2013 ROK

Pobierz:

Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie ustalenia  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  przedsięwzięcia  pn.: ,,Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego  na działce nr 264/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku kamiennego na rzecz Gminy Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia”.

Pobierz:

Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji  celu publicznego polegającej na "Wymianie słupów w elektroenergetycznych liniach napowietrznych SN, budowie elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i budowie linii kablowej nn oraz przebudowie i demontażu linii napowietrznej nn na działkach nr: 140, 14, 16/1, 24/1, 152, 134/1, 136/1, 208 i 211/1 – obręb Granaty, położonych w miejscowości Granaty, gm. Świedziebnia”

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zasadki gm. Świedziebnia.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji  w spawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego polegającej na: ,,budowie bystrotoku kamiennego w celu stabilizacji wód jeziora Księte   na działce nr 264/2 – obręb Księte, położonej w miejscowości  Księte, gmina Świedziebnia.”
artykuł nr 8

2012 ROK

Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia (w miejscowości Michałki, Grzęby gm. Świedziebnia, w miejscowości Stawiska gm. Rypin).
 
Pobierz:  
Obwieszczenie Wojta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji  celu publicznego polegającej na na przebudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia (w miejscowości Michałki, Grzęby gm. Świedziebnia, w miejscowości Stawiska gm. Rypin)
Pobierz:    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pobierz:    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wymiana słupów w liniach napowietrznych, budowa linii napowietrznych, słupowych stacji transformatowych 15/0,4 kV i linii kablowej oraz przebudowa i demontaż linii napowietrznej w miejscowości Granaty, Gmina Świedziebnia.

 

artykuł nr 9

2011 ROK

artykuł nr 10

2010 rok

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Zasady Nowe - Zasady Stare
Pobierz: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Zasady Nowe - Zasady Stare
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie dróg gminnych w Gminie Świedziebnia - droga nr 2 - nr 080920C Janowo - pod szkołę na działce 31, obręb Janowo o długości 0,986 km
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na przebudowie dróg gminnych w Gminie Świedziebnia - droga nr 2 nr 080920C Janowo - pod szkołę; działka nr 31 obręb Janowo, długość 0,986 km.
Pobierz: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej deszczowej w miejscowości Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1837C Zdroje - Górzno - Starorypin na odcinku Świedziebnia - Michałki o długości 7,2 km.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej  w miejscowości Świedziebnia.
Pobierz:  Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku Świedziebnia-Michałki o długości ok. 7,2km".
Pobierz:  Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatowej, linii kablowej nn oraz przebudowy linii napowietrznej w miejscowości Świedziebnia na działkach  469/2, 467/2, 457, 466/3, 469/7, 466/1, 467/1 obręb Świedziebnia
Pobierz:  Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatowej, linii kablowej nn oraz przebudowy linii napowietrznej w miejscowości Świedziebnia na działkach  469/2, 467/2, 457, 466/3, 469/7, 466/1, 467/1 obręb Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na ,,przebudowie  mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w m.  Księte na działkach ew.  nr 162/1, 264/1, 404/1,  430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia powiat brodnicki’’
Pobierz: Decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świedziebnia na działce nr 288/6.
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego polegająca na "przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w m.  Księte na działkach ew.  nr 162/1, 264/1, 404/1,  430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia".