główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

artykuł nr 2

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Świedziebnia i części wsi Ostrów.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Świedziebnia nr XV/59/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Świedziebnia i części wsi Ostrów, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 listopada 2006 r. do 15 grudnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia, pokój nr 2 w godz. od 8.00 do 15.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia , w sali nr 10, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy , kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2006 r.


Wójt Gminy Świedziebnia
Dostępne kategorie:
2022
2021 - 2022
2006 - 2020