główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia stawki tej opłaty (obowiązująca od dnia 1 lutego 2022 r.)

Uchwała Nr XXIV/148/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/147/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia

Uchwała Nr XVIII/102/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (obowiązująca od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.)

Uchwała Nr XV/81/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XV/82/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świedziebnia

Uchwała Nr XIV/73/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi