główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja dot. umów na odbiór odpadów komunalnych, które powstają na nieruchomościach niezamieszkałych

Urząd Gminy Świedziebnia przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: budynków użyteczności publicznej, placówek oświatowych, banków, poczty, lokali handlowych, gastronomicznych, zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych oraz wszystkich innych jednostek usługowych i organizacyjnych.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

Uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza). W przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym przypominamy właścicielom w/w nieruchomości o obowiązku dostarczenia lub przesłania kopii wskazanych dokumentów do Urzędu Gminy Świedziebnia.

artykuł nr 2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

 

artykuł nr 3

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), Wójt Gminy Świedziebnia zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Świedziebnia w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwały Nr XVIII/102/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 68).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia 1 lutego 2021 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za osobę za miesiąc20,00 zł
Stawka opłaty podwyższonej za osobę za miesiąc w przypadku stwierdzenia nieselektywnej zbiórki40,00 zł
Stawka częściowego zwolnienia za osobę w przypadku kompostowania bioodpadów0,50 zł

Ważne!

Indywidualne wyliczenie właściciele nieruchomości otrzymają  do 28 lutego br. listem poleconym bądź zostaną dostarczone przez sołtysów.

Deklaracje, na podstawie których wyliczane są opłaty, są obowiązujące i nie ma potrzeby składania nowej deklaracji.

Stawka opłaty od lutego 2021 r. zostanie zmieniona z urzędu.

UWAGA! W związku ze zmianą opłat właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nowe deklaracje wyłącznie w przypadku zamiaru korzystania ze zwolnień w opłatach (dot. kompostowania bioodpadów).

Zwolnienie z części opłat z tytułu kompostowania bioodpadów wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej

Do złożenia deklaracji, tak jak dotychczas, są zobowiązani również właściciele nieruchomości, jeżeli nastąpiły okoliczności wpływające na wysokość opłaty, np.:

a)   zakup, sprzedaż, wybudowanie i zamieszkanie na nieruchomości,

b)   zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość,

c)   zmiany dot. posiadania kompostownika.

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po  miesiącu, w którym nastąpiła zmiana bądź 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W związku ze śmiercią mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu  i sposobu płatności, tj. do 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia za dany kwartał u inkasentów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świedziebnia dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9484 1150 2212 1200 0172 0020.