główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXV W DNIU 29 GRUDNIA 2021 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXV/149/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok
Pobierz:Uchwała Nr XXV/150/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034
Pobierz:Uchwała Nr XXV/151/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2022 rok
Pobierz:Uchwała Nr XXV/152/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2022 – 2031
Pobierz:Uchwała Nr XXV/153/2021 w sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia stawki tej opłaty
Pobierz:Uchwała Nr XXV/154/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Pobierz:Uchwała Nr XXV/155/2021 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
Pobierz:Uchwała Nr XXV/156/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Pobierz: Uchwała Nr XXV/157/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024

 

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/152/2021 11 MB
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXIV W DNIU 2 GRUDNIA 2021 R.

Pobierz:Uchwała Nr XXIV/137/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/138/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/139/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/140/2021 w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/141/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/142/2021 o  zmianie  uchwały  w sprawie  zarządzenia  poboru  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i leśnego  od  osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/143/2021 o  zmianie  uchwały  w sprawie  poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w drodze inkasa
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/144/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/145/2021 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/146/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świedziebnia
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/147/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
Pobierz:Uchwała Nr XXIV/148/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXIII 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R

Pobierz:Uchwała Nr XXIII/135/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok
Pobierz:Uchwała Nr XXIII/136/2021 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Księte

 

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXII 20 WRZEŚNIA 2021 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXII/131/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok
Pobierz:

Uchwała Nr XXII/132/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034

Pobierz:Uchwała Nr XXII/133/2021 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Pobierz:Uchwała Nr XXII/134/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia

 

artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXI W DNIU 14 LIPCA 2021 R.

Pobierz:

Uchwała Nr XXI/126/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok

Pobierz:Uchwała Nr XXI/127/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034
Pobierz:Uchwała Nr XXI/128/2021 o zmianie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok szkolny 2021/2022
Pobierz:Uchwała Nr XXI/129/2021 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia
Pobierz:Uchwała Nr XXI/130/2021 w sprawie przyjęcia zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu