główna zawartość
artykuł nr 1

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XVIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 GRUDNIA 2020 r.

artykuł nr 2

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XVII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 8 GRUDNIA 2020 R.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI Sesji Rady Gminy 

Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027

artykuł nr 3

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XVI SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 28 WRZEŚNIA 2020 R.

artykuł nr 4

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

artykuł nr 5

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 27 MARCA 2020 R.