główna zawartość
artykuł nr 1

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA III SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 28 GRUDNIA 2018 R.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Gminy

Głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebniana 2018 rok

Głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/129/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2018-2027

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok

Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2019–2028

Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Świedziebnia do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024

Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

Głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

 

 

 

artykuł nr 2

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA II SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 4 GRUDNIA 2018 R.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

artykuł nr 3

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA I SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 23 LISTOPADA 2018 R.