główna zawartość
artykuł nr 6

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VIII W DNIU 25 LIPCA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr VIII/44/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Pobierz:Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Pobierz:Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 

artykuł nr 7

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VII W DNIU 27 CZERWCA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania
Pobierz: Uchwała Nr VII/38/2019 w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  i sprawozdania  z wykonania  budżetu  Gminy Świedziebnia za 2018 rok
Pobierz: Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Pobierz: Uchwała Nr VII/40/2019 zmieniająca  Uchwałę  Nr  III/15/2018  Rady  Gminy  Świedziebnia  z dnia  28 grudnia  2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz: Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Pobierz: Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Pobierz: Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
artykuł nr 8

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VI W DNIU 24 KWIETNIA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr VI/35/2019 o  zmianie  uchwały  w sprawie  zarządzenia  poboru podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i leśnego  od  osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Pobierz: Uchwała Nr VI/36/2019 o  zmianie  uchwały  w sprawie  poboru  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w drodze inkasa

 

artykuł nr 9

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI V W DNIU 29 MARCA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady  Gminy  Świedziebnia z dnia 28 grudnia  2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2019-2028
Pobierz:Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz sołecki
Pobierz:Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Pobierz: Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Chlebowie
Pobierz: Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Pobierz: Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Zasady Nowe
Pobierz:Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na rok 2019
Pobierz: Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i wyborów do rady sołeckiej

 

artykuł nr 10

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI IV W DNIU 8 LUTEGO 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Pobierz: Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i wyborów do rad sołeckiech na terenie Gminy Świedziebnia