główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIII W DNIU 20 GRUDNIA 2019 R.

Pobierz:

Uchwała Nr XIII/64/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok

Pobierz:Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok
Pobierz:Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Świedziebnia na lata 2020-2029
Pobierz:Uchwała Nr XIII/67/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok szkolny 2019/2020
Pobierz:Uchwała Nr XIII/68/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

 

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/66/2019 13 MB
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XII W DNIU 4 GRUDNIA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr XII/57/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr XII/58/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Pobierz:Uchwała Nr XII/59/2019 w sprawie podatku od nieruchomości
Pobierz:Uchwała Nr XII/60/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Pobierz:Uchwała Nr XII/61/2019 w sprawie w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
Pobierz:Uchwała Nr XII/62/2019 w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Pobierz:Uchwała Nr XII/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XI W DNIU 15 LISTOPADA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr XI/53/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni
Pobierz:Uchwała Nr XI/54/2019 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Pobierz:Uchwała Nr XI/55/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Pobierz:Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI X W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr X/50/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz: Uchwała Nr X/51/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
Pobierz:Uchwała Nr X/52/2019 w  sprawie  uzgodnienia  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

 

artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI IX W DNIU 14 SIERPNIA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr IX/48/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr IX/49/2019 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli