główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI X W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr X/50/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz: Uchwała Nr X/51/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
Pobierz:Uchwała Nr X/52/2019 w  sprawie  uzgodnienia  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI IX W DNIU 14 SIERPNIA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr IX/48/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr IX/49/2019 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

 

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VIII W DNIU 25 LIPCA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr VIII/44/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Pobierz:Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Pobierz:Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VII W DNIU 27 CZERWCA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania
Pobierz: Uchwała Nr VII/38/2019 w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  i sprawozdania  z wykonania  budżetu  Gminy Świedziebnia za 2018 rok
Pobierz: Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Pobierz: Uchwała Nr VII/40/2019 zmieniająca  Uchwałę  Nr  III/15/2018  Rady  Gminy  Świedziebnia  z dnia  28 grudnia  2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz: Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Pobierz: Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Pobierz: Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VI W DNIU 24 KWIETNIA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr VI/35/2019 o  zmianie  uchwały  w sprawie  zarządzenia  poboru podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i leśnego  od  osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Pobierz: Uchwała Nr VI/36/2019 o  zmianie  uchwały  w sprawie  poboru  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w drodze inkasa