główna zawartość
artykuł nr 1

UWAGA! NOWY NR RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uwaga!

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 96 9484 1150 2212 1200 0172 0020

Wpłat można dokonywać również jak dotychczas u inkasentów.

artykuł nr 2

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2019 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Wójt Gminy Świedziebnia zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Świedziebnia w dniu 29 marca 2019 r. uchwały Nr V/28/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 2142).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od
1 maja 2019 r.

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY NIESEGREGOWANE

GOSPODARSTWO 1 OSOBOWE

12,00

18,00

GOSPODARSTWO 2 OSOBOWE

24,00

36,00

GOSPODARSTWO 3 OSOBOWE

33,00

54,00

GOSPODARSTWO 4 OSOBOWE

44,00

72,00

GOSPODARSTWO 5 OSOBOWE

50,00

90,00

GOSPODARSTWO 6 OSOBOWE

60,00

108,00

GOSPODARSTWO 7 OSOBOWE

63,00

126,00

GOSPODARSTWO 8 OSOBOWE

72,00

144,00

GOSPODARSTWO 9 OSOBOWE

72,00

162,00

GOSPODARSTWO 10 OSÓB I WIĘCEJ

80,00

180,00

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu  i sposobu płatności, tj. do 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia za dany kwartał u inkasentów lub na nr  konta bankowego Urzędu Gminy Świedziebnia.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ważne!

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych (np. zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych segregowane/niesegregowane), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A,  87-335 Świedziebnia, pokój Nr 9.

 

artykuł nr 3

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Świedziebnia 2019 r.

artykuł nr 4

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Świedziebnia styczeń, luty 2019 r.