główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w następujący sposób:

 - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia i je zapisać na dysku komputera. Aktualnie obowiązujące formularze deklaracji można pobrać powyżej. Następnie należy wejść na link do elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączając wypełnione formularze  obowiązujące od  1 sierpnia 2020 roku. Przed załączeniem dokumentów należy wybrać urząd w którym chce się załatwić sprawę: GMINA ŚWIEDZIEBNIA – bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy poprawie będzie można złożyć deklarację. W pozycji wybierz rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”. W pozycji tytuł pisma należy wpisać – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po załączeniu do wniosku formularzy należy wniosek podpisać profilem zaufanym i wysłać do Gminy,

- przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A,  87-335 Świedziebnia,

- dostarczenia wypełnionej deklaracji do: Urzędu Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A,  87-335 Świedziebnia pok. nr 9

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych (np. zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych segregowane/niesegregowane), należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana bądź 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W związku ze śmiercią mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

artykuł nr 2

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania)