główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI III W DNIU 28 GRUDNIA 2018 R.

Pobierz: Uchwała Nr III/13/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
Pobierz: Uchwała Nr III/14/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/129/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2018-2028
Pobierz: Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz: Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2019-2028
Pobierz: Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Świedziebnia do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na kadencję 2019-2024
Pobierz: Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr III/18/2018
Pobierz: Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr III/19/2018
Pobierz: Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Pobierz: Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Pobierz: Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr III/22/2018

 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI II W DNIU 4 GRUDNIA 2018 R.

Pobierz: Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Pobierz: Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Pobierz: Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Pobierz: Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie podatku od nieruchomości
Pobierz: Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Pobierz: Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Pobierz: Uchwała Nr II/11/2018 w  sprawie  uchwalenia  rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Świedziebnia z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2019
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr II/11/2018
Pobierz: Uchwała Nr II/12/2018 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXVII/128/2017  Rady  Gminy  Świedziebnia  z dnia  20 grudnia  2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI I W DNIU 23 LISTOPADA 2018 R.

Pobierz: Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świedziebnia

 

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIV DNIA 7 LISTOPADA 2018 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXXIV/165/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
Pobierz: Uchwała Nr XXXIV/166/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr XXXIV/167/2018 w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIII DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXXIII/163/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
Pobierz: Uchwała Nr XXXIII/164/2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich