główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXXII DNIA 29 grudnia 2009 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXXII/134/2009 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/134/2009 - Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/134/2009 - Zmiany w planie wydatków budżętowych na 2009 rok
Pobierz: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/134/2009 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok po zmianach 
Pobierz: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/134/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
Pobierz: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/134/2009 - Prognoza kwoty długu na 2009 i lata następne 
Pobierz: Uchwała Nr XXXII/135/2009 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan dochodów budżetowych na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan dochodów budżetowych z zadań zleconych przez administrację rządową na 2010 rok
Pobierz:   Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan wydatków budżetowych na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan wydatków z zadań zleconych przez administrację rządową na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Pobierz: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Pobierz: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
Pobierz:   Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Dotacje podmiotowe na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku
Pobierz: Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2010 roku
Pobierz: Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne
Pobierz: Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Dochody budżętu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2010 rok
Pobierz:

Uchwała Nr XXXII/136/2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości położonych na terenie gminy Świedziebnia.

Pobierz: Uchwała Nr XXXII/137/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjętych zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów.

 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXXI DNIA 18 listopada 2009 r.

 

Pobierz: 

Uchwała Nr XXXI/128/2009 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Pobierz:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/128/2009 - Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok

Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/128/2009 - Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok
Pobierz:

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/128/2009 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok po zmianach

Pobierz: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/128/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
Pobierz: Uchwała Nr XXXI/129/2009 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XXXI/130/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr XXXI/131/2009 w sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.
Pobierz: Uchwała Nr XXXI/132/2009 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar Płociczno”.
Pobierz: Uchwała Nr XXXI/133/2009 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Świedziebnia.

 

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXX DNIA 23 września 2009 r.

Pobierz:

Uchwała Nr XXX/122/2009 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Pobierz: Uchwała Nr XXX/123/2009 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
Pobierz: Uchwała Nr XXX/124/2009 w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli.
Pobierz:

Uchwała Nr XXX/125/2009 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Biblioteki oraz ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii w Michałkach.

Pobierz:

Uchwała Nr XXX/126/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Pobierz: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/126/2009
Pobierz:

Uchwała Nr XXX/127/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2010 roku projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej 080913C Zasady Nowe-Zasady Stare" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXIX DNIA 5 sierpnia 2009 r.

Pobierz:

Uchwała Nr XXIX/120/2009 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Pobierz:

Uchwała Nr XXIX/121/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Świedziebnia do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Drwęca

artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXVIII DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

Pobierz: 

Uchwała Nr XXVIII/114/2009 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Pobierz:

Uchwała Nr XXVIII/115/2009 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania.

Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/116/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
Pobierz:

Uchwała Nr XXVIII/117/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/118/2009 nabycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę dojazdową w miejscowości Świedziebnia.
Pobierz:

Uchwała Nr XXVIII/119/2009 nabycia nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Świedziebnia.