główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXIII DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XXIII/95/2008 zmieniająca uchwałę Nr XV/50/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
Pobierz: Uchwała Nr XXIII/96/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej
Pobierz: Uchwała Nr XXIII/97/2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świedziebnia na lata 2009-2015
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XXIII/97/2008
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXII DNIA 8 GRUDNIA 2008 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XXII/87/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr XXII/88/2008 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz:

Uchwała Nr XXII/89/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz:

Uchwała Nr XXII/90/2008 w sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.

Pobierz:

Uchwała Nr XXII/91/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz:

Uchwała Nr XXII/92/2008 w sprawie przystąpienia do "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ".

Pobierz: Uchwała Nr XXII/93/2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świedziebnia na lata 2008-2012.
Pobierz: Uchwała Nr XXII/94/2008 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXI DNIA 18 LISTOPADA 2008 ROKU

Pobierz:

Uchwała Nr XXI/80/2008 zmieniająca uchwałę Nr XV/50/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Pobierz:

Uchwała Nr XXI/81/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Pobierz:

Uchwała Nr XXI/82/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janowo na lata 2008-2015

Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XXI/82/2008
Pobierz:

Uchwała Nr XXI/83/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świedziebnia

Pobierz:

Uchwała Nr XXI/84/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świedziebnia

Pobierz: Uchwała Nr XXI/85/2008 w sprawie współdziałania Gminy Świedziebnia z Gminą Skrwilno
Pobierz:

Uchwała Nr XXI/86/2008 w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji współfinansowanej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XX DNIA 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XX/75/2008 zmieniająca uchwałę Nr XV/50/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
Pobierz: Uchwała Nr XX/76/2008 w sprawie upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych
Pobierz: Uchwała Nr XX/77/2008 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Pobierz: Uchwała Nr XX/78/2008 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ
Pobierz: Uchwała Nr XX/79/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XIX DNIA 31 LIPCA 2008 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XIX/74/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji