główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVIII DNIA 29 GRUDNIA 2016 r.

Pobierz: Uchwała Nr XVIII/91/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
Pobierz: Uchwała Nr XVIII/92/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2017-2026
Pobierz: Uchwała Nr XVIII/93/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XVIII/93/2016
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVII DNIA 8 GRUDNIA 2016 r.

Pobierz: Uchwała Nr XVII/84/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Pobierz: Uchwała Nr XVII/85/2016 w sprawie podatku od nieruchomości
Pobierz: Uchwała Nr XVII/86/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Pobierz: Uchwała Nr XVII/87/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Pobierz: Uchwała Nr XVII/88/2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XVII/88/2016
Pobierz: Uchwała Nr XVII/89/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Pobierz: Uchwała Nr XVII/90/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świedziebnia"
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XVII/90/2016

 

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVI DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Pobierz: Uchwała Nr XVI/81/2016 zmieniająca uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Pobierz: Uchwała Nr XVI/82/2016 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr XVI/83/2016 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia
artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XV DNIA 14 września 2016 r.

Pobierz: Uchwała Nr XV/76/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Pobierz: Uchwała Nr XV/77/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie współdziałania Gminy Świedziebnia z Gminą Skrwilno przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C Szczawno-Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”
Pobierz: Uchwała Nr XV/78/2016 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Zduny
Pobierz: Uchwała Nr XV/79/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni
Pobierz: Uchwała Nr XV/80/2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIV DNIA 16 czerwca 2016 r.

Pobierz: Uchwała Nr XIV/66/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Pobierz:

Uchwała Nr XIV/67/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok
Pobierz: Uchwała Nr XIV/68/2016 zmieniająca uchwałę Nr X/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Pobierz: Uchwała Nr XIV/69/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
Pobierz: Uchwała Nr XIV/70/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świedziebnia na lata 2016-2020
Pobierz: Uchwała Nr XIV/71/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr XIV/72/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz: Uchwała Nr XIV/73/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz: Uchwała Nr XIV/74/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr XIV/75/2016 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa