główna zawartość
artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2016 r.

artykuł nr 2

Upomnienia za brak opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

 

przypominamy, że 15 marca 2016 r. upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał (styczeń, luty, marzec). Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

- za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

- za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku;

- za III kwartał do dnia 15 września danego roku;

- za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

 

Opłatę uiszcza się u Sołtysów w drodze inkasa bądź na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Świedziebnia 

18 9484 1150 1200 0172 2012 0004

 

  Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest pobierana w trybie ordynacji podatkowej, zatem samorząd jest zobowiązany do wszczęcia odpowiedniej procedury windykacyjnej, a po niej egzekucyjnej w przypadku nieodnotowania wpłaty na konto.

W związku z powyższym do właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wysyłane są UPOMNIENIA do uregulowania niezapłaconej należności wraz z dodatkowymi obciążeniami w postaci kosztów upomnienia – 11,60 zł oraz odsetkami jak za zwłokę od zaległości podatkowych.

  W sytuacji nie uiszczenia w/w należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, w celu przymusowego ściągnięcia należności, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

artykuł nr 3

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2016

artykuł nr 4

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych