główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XI DNIA 22 grudnia 2015 r.

Pobierz: Uchwała Nr XI/49/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Pobierz: Uchwała Nr XI/50/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2016-2026
Pobierz: Uchwała Nr XI/51/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
Pobierz: Uchwała Nr XI/52/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XI/52/2015
Pobierz: Uchwała Nr XI/53/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XI/53/2015

 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR X DNIA 4 grudnia 2015 r.

Pobierz: Uchwała Nr X/44/2015 zmieniająca uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Pobierz: Uchwała Nr X/45/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr X/46/2015 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr X/47/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr X/48/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR IX DNIA 29 października 2015 r.

Pobierz: Uchwała Nr IX/41/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Pobierz: Uchwała Nr IX/42/2015 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Janowo.
Pobierz: Uchwała Nr IX/43/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" i udzielenia Gminie Skrwilno pomocy finansowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 120401C Kotowy-Kotowy od km 0+000 do km 1+990".

 

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VIII DNIA 30 LIPCA 2015 R.

Pobierz: Uchwała Nr VIII/37/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
Pobierz: Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie diet dla sołtysów
Pobierz: Uchwałą Nr VIII/39/2015 w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody dla drzew uznanych za pomniki przyrody
Pobierz: Uchwała Nr VIII/40/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich

 

artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VII DNIA 16 CZERWCA 2015 R.

Pobierz: Uchwała Nr VII/30/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Pobierz: Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Pobierz: Uchwała Nr VII/32/2015 zmieniająca uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Pobierz: Uchwała Nr VII/33/2015 zmieniająca uchwałę Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2015-2027.
Pobierz: Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni.
Pobierz:

Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie wystąpienia ze "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ".

Pobierz:

Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"