główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XVIII DNIA 30 GRUDNIA 2004 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XVIII/69/2004 zmieniająca uchwałę Nr XII/47/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XVII DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XVII/63/2004 zmieniająca uchwałę Nr XII/47/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/64/2004 w sprawie podatku rolnego.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/65/2004 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/66/2004 w sprawie podatku od posiadania psów.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/67/2004 w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/68/2004 w sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XVI DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XVI/60/2004 zmieniająca Uchwałę Nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XVI/61/2004 w sprawie przyjętych zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów.
Pobierz: Uchwała Nr XVI/62/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XV DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XV/57/2004 zmieniająca uchwałę Nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XV/58/2004 w sprawie zwolnienia z opłaty za uzupełnienie przedmiotu działalności określonej według numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności i numeru PESEL we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Pobierz: Uchwała Nr XV/59/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Świedziebnia oraz części wsi Ostrów.
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XIV DNIA 24 MAJA 2004 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XIV/53/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Świedziebnia oraz wsi Ostrów.
Pobierz: Uchwała Nr XIV/54/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
Pobierz: Uchwała Nr XIV/55/2004 w sprawie zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Gimnazjum w Świedziebni” ze środków MENiS i zabezpieczenia wydatkowania tych środków.
Pobierz: Uchwała Nr XIV/56/2004 zmieniająca uchwałę Nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.