główna zawartość
artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2013 rok
Pobierz: Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r.
Pobierz: Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r.
Pobierz: Wydatki inwestycyjne w okresie do 31.12.2013 r.

 

Pobierz: Uchwała Nr 1/S/2014 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją i stanie mienia gminy.

 

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

 

Pobierz: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z
Pobierz: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ