główna zawartość
artykuł nr 1

Minął termin płatności opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, że

15 grudnia 2013 r. minął termin płatności opłaty za odbiór odpadów komunalnych

 

Zaległości z tego tytułu należy, więc bezzwłocznie wpłacać na konto Gminy Świedziebnia

18 9484 1150 1200 0172 2012 0004

Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Świedziebnia

druk przelewu

Od miesiąca stycznia 2014 opłatę ponownie będzie można uiszczać u Sołtysów.


Pozwoli to Państwu uniknąć dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Przypominamy również, że w dokonywanych przelewach w rubryce „tytułem” należy wpisać „opłata za odpady komunalne” oraz wyraźnie wskazać adres nieruchomości, której opłata dotyczy lub inną informację umożliwiającą prawidłowe zlokalizowanie nieruchomości.

Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu, opłaty należy wpłacać w następujących terminach:

  1. za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;
  2. za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku;
  3. za III kwartał do dnia 15 września danego roku; 
  4. za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

W  przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana stawki, ilość osób zamieszkujących nieruchomość – narodziny dziecka, zgon, zmiana miejsca zamieszkania), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świedziebnia nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracja do pobrania

artykuł nr 2

Harmonogram wywozu odpadów I kwartał 2014 r.

artykuł nr 3

UWAGA ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO!

Informacja dla osób, które dokonują bezpośrednio wpłaty na konto bankowe

od 1 listopada 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 rok

należy uiszczać na numer rachunku bankowego:

18 9484 1150 1200 0172 2012 0004

Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Świedziebnia

 

Tytułem: Opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc ..., adres nieruchomości, której opłata dotyczy

Polecenie przelewu do pobrania poniżej:

druk przelewu

 

artykuł nr 4

Termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że od 1 lipca br. właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

  1. za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;
  2. za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku;
  3. za III kwartał do dnia 15 września danego roku; 
  4. za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.
Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:
 1) naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
 2) wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień,
 3) wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.) i naliczeniem niemałych kosztów z tym związanych. Ponadto uporczywe niewpłacanie opłaty w terminie stanowi wykroczenie
skarbowe i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – stosownie do art. 57 Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 111 poz. 765 z późn. zm.).
 
Apelujemy również, aby wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy „Wniosek o rozliczenie nadpłaty” – brak tego dokumentu spowoduje, że wpłaty za okres dłuższy niż jeden kwartał (np. z góry za cały rok) nie będą przyjmowane, lecz zwracane z powrotem na rachunki bankowe właścicieli nieruchomości.
Przypominamy, że zobowiązanie podatkowe jest zobowiązaniem osobistym, w związku z czym niemożliwe jest jego wygaśnięcie wskutek zapłaty przez osobę trzecią, a nie przez podatnika. Przelew należnej opłaty jest możliwy tylko z konta podatnika - właściciela nieruchomości.

Ponieważ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowa) podlega pod przepisy ordynacji podatkowej, może być dokonana przelewem tylko z konta właściciela nieruchomości, a nie od kogoś z jego rodziny lub znajomego. 

Zasada ta nie dotyczy zapłaty należności w gotówce. Sytuacja, gdy wpłaty należności podatkowej i opłaty śmieciowej dokonuje osoba trzecia w kasie , uznaje się, że realizuje je ze środków powierzonych jej przez właściciela nieruchomości. Wykonuje tylko czynność techniczną - działa jako posłaniec. Taka procedura wynika niestety z obowiązujących przepisów.

Artykuł dostępny na stronie:

 

 

artykuł nr 5

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

 

 

informujemy, że w miejscowości Świedziebnia i Ostrów, z których nie odebrano odpadów segregowanych w dniu 5 października 2013 r. (sobota) zorganizowano wywóz zastępczy, który nastąpi w dniu 12 października 2013 r. (sobota). W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem należy taki fakt zgłosić niezwłocznie do Urzędu Gminy Świedziebnia tel. 56 49 384 60 wew. 23.

Zmianie uległ także harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Październik

MIEJSCOWOŚĆ

PLANOWANE

REALIZACJA

GRANATY

23 PAŹDZIERNIK

22 PAŹDZIERNIK

 

 

Listopad

MIEJSCOWOŚĆ

PLANOWANE

REALIZACJA

GRZĘBY, KŁUŚNO, MICHAŁKI

15 LISTOPAD

14 LISTOPAD

GRANATY

16 LISTOPAD

14 LISTOPAD

JANOWO

16 LISTOPAD

18 LISTOPAD

ZASADY, ZASADY NOWE, ZASADKI

22 LISTOPAD

20 LISTOPAD

 

 

Grudzień

MIEJSCOWOŚĆ

PLANOWANE

REALIZACJA

GRANATY

14 GRUDZIEŃ

13 GRUDZIEŃ

JANOWO

14 GRUDZIEŃ

16 GRUDZIEŃ

CHLEBOWO, DZIERZNO,

ROKITNICA NOWA, ROKITNICA WIEŚ

28 GRUDZIEŃ

30 GRUDZIEŃ