główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XI DNIA 28 grudnia 2011 r.

Pobierz: Uchwała Nr XI/51/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/51/2011
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/51/2011
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/51/2011
Pobierz: Uchwała Nr XI/52/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/11/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2011-2014.
Pobierz:

Uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2012-2015.
Pobierz: Uchwała Nr XI/55/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni.

 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR X DNIA 30 listopada 2011 r.

Pobierz: Uchwała Nr X/44/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/44/2011
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/44/2011
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/44/2011
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/44/2011
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/44/2011
Pobierz: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/44/2011
Pobierz: Uchwała Nr X/45/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/11/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
Pobierz: Uchwała Nr X/46/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr X/47/2011 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr X/48/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pobierz: Uchwała Nr X/50/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Pobierz: Załącznik do uchwały Nr X/50/2011
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR IX DNIA 28 października 2011 r.

Pobierz: Uchwała Nr IX/41/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/41/2011
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/41/2011
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/41/2011
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/41/2011
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/41/2011
Pobierz: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/41/2011
Pobierz: Uchwała Nr IX/42/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/11/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2011-2014.
Pobierz:

Uchwała Nr IX/43/2011 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mszar Płociczno".

 

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR VIII DNIA 27 lipca 2011 r.

Pobierz: Uchwała Nr VIII/39/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Uchwała Nr VIII/40/2011 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świedziebnia na lata 2011 - 2032.
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr VIII/40/2011

 

artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR VII DNIA 15 czerwca 2011 r.

Pobierz: Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Pobierz: Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Pobierz: Uchwała Nr VII/34/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/2011
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/34/2011
Pobierz: Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/34/2011
Pobierz: Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie szczegółowości i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury.
Pobierz: Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013.
Pobierz: Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świedziebni oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.