główna zawartość
artykuł nr 1

BUDŻET GMINY NA 2010 ROK

Pobierz: Uchwała Nr XXXII/135/2009 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan dochodów budżetowych na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan dochodów budżetowych z zadań zleconych przez administrację rządową na 2010 rok
Pobierz:   Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan wydatków budżetowych na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan wydatków z zadań zleconych przez administrację rządową na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Pobierz: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Pobierz: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
Pobierz:   Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Dotacje podmiotowe na 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku
Pobierz: Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2010 roku
Pobierz: Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne
Pobierz: Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/135/2009 - Dochody budżętu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2010 rok
Pobierz:

 

 Uchwała Nr 39a/2009 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Świedziebnia