główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR III DNIA 30 grudnia 2010 r.

Pobierz: Uchwała Nr III/5/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/135/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
Pobierz: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/5/2010
Pobierz: Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/5/2010
Pobierz: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/5/2010
Pobierz: Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Świedziebnia do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
Pobierz: Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Pobierz: Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy Świedziebnia.

 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR I DNIA 2 grudnia 2010 r.

Pobierz: Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
Pobierz: Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Świedziebnia.

 

artykuł nr 3

KADENCJA 2010-2014

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXXIX DNIA 9 listopada 2010 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/173/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/135/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/173/2010
Pobierz: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/173/2010
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/173/2010
Pobierz: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/173/2010
Pobierz: Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/173/2010

Pobierz:

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/173/2010
Pobierz:  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/173/2010
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/174/2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/175/2010 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/176/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/177/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Księte na lata 2010-2017.
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/177/2010
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/178/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zasady Nowe na lata 2010-2017.
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/178/2010
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/179/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/180/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej.
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/181/2010 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni.
Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/182/2010 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia.
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXXVIII DNIA 29 września 2010 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXXVIII/169/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/135/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/169/2010
Pobierz: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/169/2010
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/169/2010
Pobierz: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/169/2010 
Pobierz: Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/169/2010
Pobierz: Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/169/2010
Pobierz: Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr XXXVIII/169/2010
Pobierz: Uchwała Nr XXXVIII/170/2010 w sprawie procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedur rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy, sprawozdania finansowego gminy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżętowego.
Pobierz:

Uchwała Nr XXXVIII/171/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2011 roku projektu pn. "Przebudowa drogi we wsi Rokitnica Nowa na długości 3,140 km w tym: drogi nr 080904C Rokitnica Nowa (działka nr 231, 216/1, obręb Rokitnica Nowa) na długości 2,555 km, w tym 0+002 (skrzyżowanie z drogą nr 1827C)-2+557 (skrzyżowanie z drogą nr 080945C) i drogi nr 080945C Świedziebnia - Granaty (działka nr 320/1, 322/1, obręb Świedziebnia, działka nr 115 obręb Granaty) na długości 0,585 km w km 0+002 (skrzyżowanie z drogą nr 1837C) - 0+587" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Pobierz:

Uchwała Nr XXXVIII/172/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świedziebnia a Powiatem Brodnickim w zakresie realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku Świedziebnia-Michałki".