główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Zarządzenie Nr  35/2017

Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 3 listopada 2017 r. 

 

w  sprawie   przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy  Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2018”

2. Opinie lub uwagi w sprawie konsultowanego projektu należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 3, drogą pocztową lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Świedziebnia albo drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl

 

 

 

§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia    21 listopada 2017 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  Wójt

(-) Szymon Zalewski