główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Konsultacje
projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

  

Zarządzenie Nr  49/2015
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 7 grudnia 2015 r. 

 

w  sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/8/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

2.  Opinie lub uwagi w sprawie konsultowanego projektu należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 3, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Świedziebnia lub drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl.

§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 08.12.2015 r. do dnia 21.12.2015 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

  Wójt
                                                                                              (-) Szymon Zalewski

 

artykuł nr 2

XV POWIATOWY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

artykuł nr 3

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

  Rada Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. postanowiła o zwołaniu zebrań wiejskich w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz wyborów do rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Świedziebnia.

  Terminy oraz miejsca zebrań wiejskich określa poniższy harmonogram stanowiący załącznik do Uchwały Nr IV/17/2015:

 

HARMONOGRAM
zebrań wiejskich w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Świedziebnia

Lp.

Sołectwo

Data i godzina

Miejsce

1.

Dzierzno

03.03.2015 r. (wtorek)

godz. 1300

Budynek po Szkole Podstawowej w Dzierznie

2.

Mełno

05.03.2015 r. (czwartek)

Godz. 1000

U Pana Sołtysa

 

3.

Księte

05.03.2015 r. (czwartek)

Godz. 1300

Świetlica wiejska w Księtem

4.

Janowo

06.03.2015 r. (piątek)

godz. 1500

Świetlica wiejska w Janowie

5.

Chlebowo

17.03.2015 r. (wtorek)

godz. 1100

U Pani Sołtys

6.

Świedziebnia

17.03.2015 r. (wtorek)

godz. 1400

Urząd Gminy

7.

Zduny

19.03.2015 r. (czwartek)

Godz. 1100

U Pana Sołtysa

8.

Michałki

20.03.2015 r. (piątek)

Godz. 1400

Szkoła Filialna w Michałkach

9.

Kłuśno

23.03.2015 r. (poniedziałek)

godz. 1600

Świetlica wiejska w Kłuśnie

10.

Rokitnica Nowa

24.03.2015 r. (wtorek)

godz. 1100

Świetlica wiejska w Rokitnicy-Wsi

11.

Zasady

24.03.2015 r. (wtorek)

godz. 1400

Szkoła Filialna w Zasadach

12.

Zasadki

25.03.2015 r. (środa)

godz. 1200

Świetlica wiejska

13.

Granaty

25.03.2015 r. (środa)

godz. 1400

U Pana Sołtysa

14.

Rokitnica Wieś

27.03.2015 r. (piątek)

godz. 1500

Świetlica wiejska w Rokitnicy-Wsi

15.

Okalewko

27.03.2015 r. (piątek)

godz. 1600

Świetlica wiejska w Okalewku

16.

Grzęby

31.03.2015 r. (wtorek)

godz. 1600

Szkoła Filialna w Michałkach