główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

 

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

 

 

Zarządzenie Nr 45/2014

Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 9 grudnia 2014 r. 

 

w  sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy  Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/8/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

2. Opinie lub uwagi w sprawie konsultowanego projektu należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 3, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Świedziebnia lub drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl.

 

§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 10.12.2014 r. do dnia 23.12.2014 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-) Wójt

  Szymon Zalewski

 

 

artykuł nr 2

Plakat projektu "Edukacja szansą na lepszą przyszłość"

artykuł nr 3

INFORMACJA

Świedziebnia, dnia 28 kwietnia 2014 r.

I N F O R M A C J A
 
  Uprzejmie informuję, że w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) w godz. 730 do 1520 w Urzędzie Gminy Świedziebnia będzie pełniony dyżur w związku ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 56 49 476 11 lub 531 837 369.
 
Wójt Gminy
                                          (-) Szymon Zalewski

artykuł nr 4

INFORMACJA

Świedziebnia, dnia 28 kwietnia 2014 r.

 
I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Świedziebnia.
 
    Wójt Gminy
    (-) Szymon Zalewski
 

artykuł nr 5

KONKURS PN. "NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA"