główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA KRUS

 

Od 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

 

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r., które wyniosło 3.651 zł 72 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.556 zł 20 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.747 zł 30 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

artykuł nr 2

KONKURS PN. "NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA"

artykuł nr 3

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"

 

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"

 

 

Zarządzenie Nr 35/2013

Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 5 listopada 2013 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/8/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.                                                                            

2.Opinie lub uwagi w sprawie konsultowanego projektu należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 3, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Świedziebnia lub drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl.

 

§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 06.11.2013 r. do dnia  19.11.2013 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  Wójt

    (-) Szymon Zalewski

 

artykuł nr 4

UWAGA ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 listopada 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 rok

 należy uiszczać na numer rachunku bankowego:

18 9484 1150 1200 0172 2012 0004

Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Świedziebnia

 

Tytułem: Opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc ..., adres nieruchomości, której opłata dotyczy

artykuł nr 5

Konkurs fotograficzny pn.: "LGD w obiektywie - tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek"