główna zawartość
artykuł nr 6

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY LUB ZNIESIENIA URZĘDOWYCH NAZW NIEKTÓRYCH MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

 Świedziebnia, dnia 16 lutego 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E
  Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali nr 10 Urzędu Gminy Świedziebnia odbędzie się zebranie wiejskie dla mieszkańców miejscowości Rokitnica – Wieś w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Rokitnica – Wieś na Rokitnica.
 
Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Bejger
 

Świedziebnia, dnia 16 lutego 2011 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
  Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali nr 10 Urzędu Gminy Świedziebnia odbędzie się zebranie wiejskie dla mieszkańców miejscowości Piękny Las w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Piękny Las.
 
Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Bejger
 

Świedziebnia, dnia 16 lutego 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E
  Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali nr 10 Urzędu Gminy Świedziebnia odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Płociczno, rodzaj leśniczówka.
 
Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Bejger
 

 

artykuł nr 7

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 

Zarządzenie Nr 2/2011
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 2 lutego 2011 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
 
 
 Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr III/8/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z a r z ą d z a m co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
2. Opinie lub uwagi w sprawie konsultowanego projektu należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 3, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Świedziebnia, pocztą lub drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl. 
 
§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 03.02.2011 r. do dnia 16.02.2011 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
 (-) Szymon Zalewski
 
Załącznik - Projekt "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"