główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

 

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

 

Zarządzenie Nr 42/2011
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 9 listopada 2011 r. 
 
w sprawie   przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
 
 
Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr III/8/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z a r z ą d z a m co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
2. Opinie lub uwagi w sprawie konsultowanego projektu należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 3, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Świedziebnia lub drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl.
 
§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 10.11.2011 r. do dnia 23.11.2011 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  Wójt
(-) Szymon Zalewski
 
 
Załącznik - Projekt "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2012"
 

 
artykuł nr 2

OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000

Pobierz: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

artykuł nr 3

Projekt pn. "Walczymy z wykluczeniem w Gminie Świedziebnia"

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
wraz z gminą Świedziebnia rozpoczyna realizację Projektu pn.
 
„Walczymy z wykluczeniem w Gminie Świedziebnia”
 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem Projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych i zaktywizowanie mieszkańców gminy Świedziebnia do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych.
W ramach Projektu zrealizowany zostanie cykl szkoleń i warsztatów w zakresie:
· kuchni regionalnej i dietetyki,
· dekorowania stołu i potraw
· organizowania i funkcjonowania bazy noclegowej i żywieniowej.
Zajęcia zakończą się wizytą studyjną w obiekcie agroturystycznym, podczas której uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z codzienną praktyką prowadzenia tego typu działalności.
 
W szkoleniach i warsztatach będzie mogło wziąć udział 10 nieaktywnych zawodowo1 mieszkańców gminy Świedziebnia.
 
Działaniem otwierającym Projekt będzie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się 09.08.2011 r. (wtorek) w godzinach 8:00-16:00 w Urzędzie Gminy Świedziebnia,na które serdecznie zapraszamy wszystkich nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Świedziebnia.
Spotkanie dotyczyć będzie m.in. możliwości wykorzystania lokalnych zasobów do uzyskiwania dodatkowych dochodów ze źródeł pozarolniczych. Omówione zostaną również szczegóły projektu i przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników szkoleń i warsztatów.
Informacje o naborze i przebiegu Projektu sukcesywnie będziemy zamieszczali na stronie internetowej LGD oraz na stronie Urzędu Gminy Świedziebnia.
 


1Osoba nieaktywna zawodowo to osoba w wieku 15-64 l., pozostająca bez zatrudnienia, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy i nieubezpieczona w KRUS.

 

Projekt pn. „Walczymy z wykluczeniem  w Gminie Świedziebnia”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

artykuł nr 4

Konkurs "Sołtys Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2011"

Wybierzemy „Sołtysa Roku”

 Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w okresie lipiec – wrzesień 2011 roku organizuje konkurs „Sołtys Roku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2011”. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu woj. kujawsko – pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.
 
  Organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie konkursu, w celu promocji pracy i roli sołtysa, poprzez wybór najbardziej aktywnych, najdłużej pełniących funkcję oraz najpopularniejszych sołtysów, działających na terenie woj. kujawsko – pomorskiego.

W pierwszym etapie konkursu zgodnie z zapisami regulaminu, wyłonionych zostanie 12 laureatów, których sylwetki prezentowane będą na antenie TVP Bydgoszcz.  Spośród tych laureatów zostaną wybrani: „Sołtys Roku Woj. Kujawsko - Pomorskiego 2011”, „Sołtys na obcasach Woj. Kujawsko - Pomorskiego 2011”, „Najpopularniejszy sołtys Woj. Kujawsko - Pomorskiego 2011”. Dodatkowe wyróżnienie przyznane zostanie, zgłoszonemu do konkursu, sołtysowi o najdłuższym stażu.
 
 Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
 
Regulamin konkursu na stronie:
artykuł nr 5

AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW LGD POPRZEZ PUNKT INFORMACYJNY

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, we współpracy z gminami: Brzuze, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk, rozpoczyna realizację Projektu pn.
 
„Aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD
poprzez punkt informacyjny”
 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD w zajęciach pozarolniczych poprzez pracę punktu informacyjnego.
W ramach Projektu, z dniem 1 kwietnia 2011 roku uruchomiony został punkt informacyjny, który będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2011 roku, świadcząc wsparcie z zakresu:
  • poszukiwania pracy,
  • sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • wnioskowania o fundusze z Unii Europejskiej,
  • zakładania działalności gospodarczej.
Wsparcie może otrzymać każda osoba, która zamieszkuje na terenie którejkolwiek z gmin członkowskich LGD (Brzuze, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk).
Wsparcie można otrzymać:
  • osobiście, zgłaszając się do punktu informacyjnego, który jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Wąpielsk (Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk),
  • telefonicznie – dzwoniąc na nr tel.: (056) 493 83 21 (prosić o połączenie z punktem informacyjnym),
  • mailowo – pisząc na adres: aktywizacja.LGD@gmail.com.
Punkt informacyjny jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 07:00-15:00, natomiast we wtorki w godz. 10:00-18:00.
Dla osób, które do punktu informacyjnego przybędą z dziećmi, istnieje możliwość skorzystania z przygotowanego kącika zabaw dla dzieci.
 
Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD
poprzez punkt informacyjny”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja